Site announcements

    Поддршка на изборните реформи / Mbështetjе e reformave zgjedhore

    од electoral reforms -

    „Поддршка на изборните реформи“ е Проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) и нејзиниот партнер, Националниот младински совет на Македонија (НМСМ). Проектот цели кон поинклузивни и подемократски изборни процеси раководени од зајакната организација на изборите, кои се одблизу набљудувани од граѓаните. 

    “Mbështetjе e reformave zgjedhore” është Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), të cilin e implementon Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM). Projekti synon procese zgjedhore më gjithëpërfshirëse dhe më demokratike të drejtuara konform organizimit të përmirësuar të zgjedhjeve, të vëzhguara për së afërmi nga qytetarët.